Marka Tescili

MARKA TESCİLİ

Kurum ve kuruluşların, rakiplerinden kendilerini ayırt etmeye yarayan ve sahip oldukları en değerli varlıkları olan markalar, 3. Kişi ya da kurumlara karşı ancak tescil ile korunabilmektedir.

Marka sahipleri, faaliyet alanları ne olursa olsun, faaliyetlerine başlamadan önce markalarının başka bir kurum ya da kuruluş tarafından kullanılıp kullanılmadığını bilmesi ve faaliyete başlamadan önce kendilerini rakiplerinden ayıracak olan markalarını tescil ettirmesi ve faaliyetine bu şekilde başlaması gerekmektedir.

Tescilsiz markanın kullanımı mümkündür. Fakat emek ve maliyet bakımından tescilsiz marka kullanan kurum ve kuruluşların geçen her süreç aleyhlerine işlemektedir.

– Tescilsiz olan marka, her an başka bir kişi ya da kurum tarafından tescil ettirilebilir.
– Tescilsiz olarak kullanılan marka, başka bir kurum ya da kuruluşun tescilli markası olabilir.

Bu gibi durumlar söz konusu olduğu takdirde, tescilsiz markanın kullanımı her daim kullanıcısına zarar olarak dönmektedir.

Bu çerçevede, markaların tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Markalar, tescil edildikten sonra, sahiplerine 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Tescilli markaların her 10 yılda bir yenilenmesi ve koruma sürelerinin 10 yıl daha uzatılması gerekmektedir. Resmi süreçleri içerisinde yenilenen markaların korumaları her daim sürmektedir. Tescil edilen bir markanın 10 yıl boyunca her hangi bir vergisi yada harcı bulunmamaktadır.

 

Marka Tescil Müracaatı işlemleri;

İTİRAZ İŞLEMLERİ

– Yayına İtiraz : Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilen markalar, şekilsel inceleme sürecini tamamladıktan sonra, Enstitü nezdinde olumlu görüş aldığı takdirde, resmi markalar bülteninde 2 ay süre ile yayınlanmak zorundadır. Yayın sürecinde, tescil sahibi kişi yada kurumların yayınlanan marka tescil müracaatı hakkında itiraz etme hakları bulunmaktadır. Yayınlanan markaya 3. Kişi yada kurumlar tarafınca benzerlik, kötü niyet, eskiye dayalı kullanım gibi nedenlerden dolayı itirazlar gerçekleşmektedir.

– Karara İtiraz : Türk Patent ve Marka Kurumunun, müracaat sahibinin aleyhi yönünde vermiş olduğu kararlara itirazı belirtmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu, müracaat sahibinin markasını red edebilir. Gelen itirazları kabul ederek markayı kısmen yada tamamen red edebilir. Bu tip durumlarda, Türk Patent ve Marka Kurumunun aleyhe verdiği kararlara itiraz işlemi tanınan haklar doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir.

– Karşı Görüş Belirtilmesi ( Savunma ) : Marka tescil müracaatı sahibinin gerçekleştirmiş olduğu markaya, yayın süreci içerisinde 3. Kişi yada kurumlar tarafından gerçekleştirilen itirazlara istinaden karşı görüş belirtilmesini kastetmektedir.

 

MARKA YENİLEME

Tescilli markaların koruma süresi 10 yıldır. Her 10 yılda bir tescilli markaların yenilenmesi ve koruma sürelerinin 10 yıl daha uzatılması zorunludur.

Yenileme süreci başlamış ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafınca tanınan süreler içerisinde yenileme müracaatını gerçekleştirmemiş markaların korumaları son bulmuş olur.

Marka yenileme müracaatının iki aşaması bulunmaktadır;

Normal Yenileme Süreci: Markanın tescil edildiği yıla ve tescil edildiği aya dikkat edilmesi gerekmektedir. Tescil edildiği yıldan 10 yıl sonrası hesap edilir. Tescil edildiği aya bakılır. Tescil edildiği yıldan 10 yıl sonra, tescil edildiği aydan 6 ay öncesi hesaplanır. Normal yenileme süreci tescil edildiği aydan 6 ay önce başlar ve tescil edildiği ayın son iş gününe kadar geçerlidir. Bu süreçte yenileme harcı daha düşük maliyetlidir. Söz konusu yenileme harcı yatırılır ve koruma süresi 10 yıl daha uzatılmış olur. Bu işleme istinaden Türk Patent ve Marka Kurumu marka yenileme belgesi düzenleyerek tescil sahibine ya da vekiline gönderir.

Cezalı Yenileme Süreci: Normal yenileme sürecinin bittiği gün başlamaktadır ve 6 ay sürmektedir. 6. Ayın son iş günü cezalı yenileme süreci tamamlanmış olur. Bu tarihten sonra, markanın koruması kalkmış olur ve tescil sahibine her hangi bir koruma sağlamaz. Olası 3. Kişi ya da kurumları tescil müracaatlarına istinaden koruma sürecinde yenilenmeyen markalar 3 kişi ya da kurumlar adına tescil edilebilir.

Marka Yenileme Sürecinin İstisnası: Cezalı yenileme süreci içerisinde yenilenmeyen markaların koruması bitmiş olur fakat markasını yenilemeyen tescil sahipleri 2 yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna, mücbir bir sebebin varlığını ispat eder ise, bu süre içerisinde söz konusu marka 3. Kişi ya da kurum adına tescil edilmiş olsa dahi, marka eski sahibine verilebilmektedir.

 

MARKA DEVİR

Markalar, müracaat edildikten ya da tescil edildikten sonra, 3. Kişi ya da kurumlara tamamen ya da kısmen devredilebilmektedir. Markanın devri, öncelikle noter huzurunda gerçekleştirilmek zorundadır. Noter tarafınca düzenlenecek olan devir senedinin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdine gönderilmesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarında da devrin gerçekleştirilmesi zorunludur. Devir alan kişi ya da kurum, Türk Patent ve Marka Kurumundan kendi adına düzenlenmiş marka tescil belgesi sureti talebinde bulunmalıdır.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Tescilli marka sahiplerinin, Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarındaki adres bilgileri değiştiği takdirde, değişikliği bildirmesi gerekmektedir.

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Tescilli marka sahiplerinin, şirket unvanları değiştiği takdirde, markanın sürekli kullanımının önemine istinaden, Unvan değişikliğini resmi sicil gazetesi vasıtası ile Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarında değişikliğinin talep edilmesi için müracaat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ

Tescilli marka sahiplerinin, şirket nev’ileri değiştiği takdirde, markanın sürekli kullanımının önemine istinaden, Nev’i değişikliğini resmi sicil gazetesi vasıtası ile Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarında değişikliğinin talep edilmesi için müracaat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

Birden fazla şirketin, ticaret odası nezdinde birleşmesi söz konusu olduğu durumlarda, şirketler adına tescilli bulunan markaların, birleşmeyi gösterir sicil gazetesine istinaden, Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarında da değişikliğinin talebinde bulunulması gerekmektedir.

 

MARKANIN VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİ

Veraset ve intikal yolu ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli markanın, noter ve mahkeme belgesi doğrultusunda, mirasçılar üzerine geçirilmesi mümkündür.

 

 

MARKA LİSANS İŞLEMLERİ

Tescilli markalar sahipleri, dilediği kişi ya da kuruma tescilli markasını lisans yolu ile kullandırtabilirler.

MARKA LİSANS TÜRLERİ;

Tam Lisans: Bu lisans sözleşmesini düzenleyen marka sahipleri, markası ile ilgili yalnızca bir kişi ya da kuruma lisans vermeyi ve başka hiç kimseye lisans vermemeyi taahhüt etmiş olur. Marka hakkı yine lisans verende kalmakla birlikte, lisans veren marka üzerindeki diğer tüm haklarını lisans verilen kişi ya da kuruma devretmiş olur. Ancak, marka sahibi tam lisans verirken, dilerse markayı kullanma hakkını kendisi içinde saklı tutabilir. Tam lisansın inhisari lisanstan farkı, her hangi bir yer, konu ve zaman sınırının bulunmamasıdır.

İnhisari Lisans: Bu sözleşme ile marka sahibi, markanın kullanımını belirli bir coğrafi bölge ile sınırlı olarak lisans alana devretmiş olur. Marka sahibi, hakkını açıkça saklı tutmadıkça bu bölgede markayı kendisi kullanamayacağı gibi, başka bir kişi ya da kuruma da lisans veremez.

İnhisari lisansta coğrafi bölge kavramı, ülkenin tümünü ifade edebileceği gibi, ülkenin belirli alt bölgeleri için ayrı ayrı inhisari lisans sözleşmesinin yapılması da mümkündür.

İnhisari Olmayan Lisans: Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, basit lisans sahibi alt lisans veremeyeceği gibi, lisans sözleşmesinden doğan hakkını üçüncü kişilere devredemez.

İnhisari olmayan lisans sözleşmesinde, marka sahibi, aynı bölgede markasını aynı koşullar dahilinde bir başkasına da lisans vermek suretiyle kullandırabileceği gibi, sözleşmede hüküm bulunmasına gerek olmadan kendisi de markayı kullanabilmektedir.

Lisans veren, lisans sözleşmesinde belirtilen mal ve hizmetlerin belirli bir kalitede olmasını öngören hükümlerin ihlali gerçekleştiği takdirde, marka hakkının tüketilmesi söz konusu olmayacağından dolayı, tescil sahibi marka tescilinden doğan haklarına dayanarak lisans alana dava açabilmektedir.

 

 

TANINMIŞ MARKA TESCİLİ

Tanınmış marka özelliğine sahip markalar, Türk Patent ve Marka Kurumunun tüm sektörleri emtialar halinde belirten 45 sınıfın tamamında tescilli olarak kabul edilmektedir.

Belirli bir sektörde tescilli olan marka, farklı bir sektörde farklı bir kişi ya da kurum adına tescil edilebilmektedir.

Tanınmış marka özelliğine sahip markalar, farklı sektörde faaliyet gösterseler dahi hiçbir kurum ya da kuruluş adına tescil edilemez.

Tanınmış marka sahibinin itirazına gerek kalmadan Türk Patent ve Marka Kurumu benzer ya da birebir benzer marka tescil müracaatlarını re’sen reddeder.